Skip to main content

Reisevilkår og betingelser for Tide feriereiser

1. Generelt
1.1 Om vilkårene
1.2 Forbehold
1.3 Forhold ved klage

2. Private reiser - enkeltreisende
2.1 Generelt
2.1.1 Avbestilling for enkeltreisende
2.1.2 Endringer i priser, ytelser m.v.

2.2 Pakkereiser - feriereiser
2.2.1 Påmelding og betaling
2.2.2 Bestillingens omfang
2.2.3 Informasjon til den reisende
2.2.4 Betingelser ved depositum
2.2.5 Avbestilling av reise
2.2.6 Avbestilling ved sykdom
2.2.7 Endring av bestilling
2.2.8 Endringer i priser, ytelser m.v.
2.2.9 Den reisendes plikter
2.2.10 Avlysning av reise
2.2.11 Tvister
2.2.12 Garantier
2.2.13 Spesielle vilkår ved Hurtigruten, cruise og fly og spesielle arrangementer

3. Grupppe- og firma reiser

1. GENERELLE REISEVILKÅR
1.1 Tide vil gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom Tide og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Tide gjør spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for eventuelle relevante forhold som gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske reisende og må derfor selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på.

1.2 Tide tar forbehold om prisendringer og trykkfeil i tekst, bilder og linker på vår internettside. Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at kataloger og brosjyrer er trykket; som endringer i priser og betingelser, forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser, og feil opplysninger som evt skyldes trykkfeil. Endringer som følge av nevnte vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk og/eller annen egnet kommunikasjonskanal.

1.3 Klage over eventuelle mangler i forbindelse med reisen må fremsettes straks overfor reisearrangørens representant på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. (OBS! Kommentarer på eventuelle innleverte spørreskjema blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.)

2. PRIVATE REISER – ENKELT REISENDE - GJELDER SIGHTSEEING, SKIBUSS, DAGSTURER OG DAGSARRANGEMENT
2.1 GENERELT
Som enkeltreisende menes reiser hvor den reisende kan delta som enkeltperson uten å være en del av en på forhånd definert gruppe.

2.1.1 Avbestilling for enkeltreisende
Det er i henhold til våre betingelser ikke refusjon på billetter for enkeltreisende. Bestillingen er bindende etter at man har bekreftet og betalt for reisen. Vi anbefaler at man har reiseforsikring med avbestillingsforsikring, og at man tar kontakt med sitt forsikringsselskap hvis behov avbestilling på grunn av sykdom. Det er da forsikringsselskapet som foretar selve refusjonen i de tilfeller dette er gjeldene.

2.1.2 Endringer i priser, ytelser m.v.
Tide tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som Tide ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

2.2 PAKKEREISER
Tides vilkår for pakkereiser er utarbeidet i henhold til de alminnelige vilkårene som gjelder for slike reiser. Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne og Familiedepartementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.
De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for Tide og kompletterer “Alminnelige vilkår for pakkereiser”.

2.2.1 Påmelding og betaling
Påmelding er bindende. Ved kjøp over internett er bestillingen bindende etter man har bekreftet og betalt for reisen. Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. Ved påmelding betaler den reisende et depositum på opptil kr. 2000,- pr. person. (OBS! Spesielle-regler gjelder ved cruise og flyturer og spesielle arrangementer – her er depositum høyere). Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 42 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 42 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden disse reisevilkårene og bestillingen anses bindende ved bekreftet bestilling. Avbestillingsbeskyttelse tegnes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn. Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

Ved bestilling sendes reisedokumenter og faktura på e-post til kunden. Ønsker du faktura i posten vil et gebyr på kr. 50 per faktura tilfalle.

2.2.2 Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Tillegg for enkeltrom og høyere lugarstandard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.

Dersom man reiser alene og ønsker delt dobbeltrom/lugar forutsetter dette at arrangøren kan finne en reisende som du kan dele rom/lugar med. Dersom leverandøren ikke finner dette, vil  ombooking til enkeltrom/lugar bli nødvendig og enkeltroms/lugartillegg som opplyst vil tilfalle. 

Ut og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av Tide. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke.
Tilslutningsreise inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen. 

2.2.3 Informasjon til den reisende
Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske, og må selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på. Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

2.2.4 Betingelser ved depositum
Enkelte underleverandører krever depositum i forkant. Dersom Tide ikke får refundert sine utlegg ved avbestilling fra kunden, plikter kunden å dekke kostnadene fullt ut.

2.2.5 Avbestilling av reise*
Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:
A: Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
B: Ved avbestilling f.o.m. 42 t.o.m. 15 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
C: Ved avbestilling f.o.m. 15 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
(*OBS! Spesielle regler gjelder ved Hurtigruten, cruise og flyturer og ved spesielle arrangementer – her kan depositum og avbestillingsgebyr bli høyere. Se spesielle vilkår pkt. 2.2.13.)

2.2.6 Avbestilling ved sykdom
Vi anbefaler alle å tegne avbestillingsbeskyttelse ved påmelding. Den gir rett til avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den norske Legeforeningen og Hovedorganisasjonen Virke. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Ved oppfylling av denne betingelsen får den reisende tilbakebetalt det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelse og et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person. 

2.2.7 Endring av bestilling
Inntil 42 dager før avreise kan den reisende få forandret reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person pr. endring. Endringer som kreves senere enn 42 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling. (OBS! Spesielle regler gjelder ved Hurtigruten, cruise og flyturer og ved spesielle arrangementer – her kan depositum og gebyr bli høyere. Se spesielle vilkår pkt. 2.2.13.)

2.2.8 Endringer i priser, ytelser m.v.
Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

2.2.9 Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Våre reiseledere har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (reiseforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse m.v.). Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, så som f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 200,-.

2.2.10 Avlysning av reise
Tides rett til å avlyse reisen gjøres gjeldende hvis:
A: Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere
B: Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Tide skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a Tides feil eller forsømmelse.

2.2.11 Tvister
Hvis det mellom Tide og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av Tides reisevilkår, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 Oslo, tlf. 22 54 60 02, innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemndas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Kjøperen aksepterer Bergen Byrett som Verneting. Et hvert søksmål mot Tide eller byrå reguleres etter norsk lov. For øvrig vises til overenskomst mellom Den norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet.

2.2.12 Garantier
Tide har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

2.2.13 Spesielle vilkår ved cruise og fly og spesielle arrangementer

SPESIELLE VILKÅR VED FLYREISER
Flyselskapene krever i dag depositum 3 måneder før avreise for grupper på sine ruter. Dette depositum refunderes normalt ikke dersom setet kanselleres.
Avbestilling av turer der fly er inkludert senere enn 3 måneder før avreise kan medføre en kostnad tilsvarende dette depositum for kunden.
Dersom avbestillingen skyldes sykdom og gjesten har tegnet avbestillingsbeskyttelse, refunderes innbetalt beløp etter vanlige regler.

SPESIELLE VILKÅR VED CRUISE
Depositum er på 10 % av reisens pris, og har forfall senest 7 dager etter bestilling. Hovedfaktura på resterende beløp har forfall 60 dager før avreise. Avbestilling fra bestilling og frem til 60 dager før avreise: 10 % av prisen (tap av depositum) Avbestilling mellom 59 og 46 dager før avreise: 50 % av prisen Avbestilling frå 45 dager og fram til avreise: 100 % av prisen. Det er svært viktig at vi får fullt navn slik det er stavet i passet. Eventuelt feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet passasjeren.

SPESIELLE VILKÅR VED HURTIGRUTEN
Depositum betales ved bestilling. Avbestilling fra bestilling og frem til 60 dager før avreise: tap av depositum. Avbestilling mellom 59 og 42 dager før avreise: 30 % av reisens pris. Avbestilling mellom 27 og 14 dager før avreise: 60 % av reisens pris. Avbestilling mindre enn 14 dager før avreise og fram til avreise: 100 % av prisen. Be om egne vilkår for Hurtigruten ved bestilling av din reise. Se fullstendige vilkår.

VISUM
Det er den reisendes ansvar å stille på tur medgyldig pass og visum/innreisetillatelse. Vi vil være behjelpelig med informasjon og hjelp.
Visumsøknad fås hos oss og fylles ut av den reisende. Utfylt og signert søknad, originalt pass og 1 passfoto (må ikke være eldre enn 6 måneder), leveres oss senest 6 uker før avreise. Visum utleveres av reiseleder. Dette er reglene som er gyldige pr. 01.01. 2014.

3. GRUPPE- OG FIRMAREISER
Med gruppereise menes reiser hvor deltakerne er en del av en forhåndsdefinert gruppe. Gruppen skal ha utnevnt en ansvarlig person som på vegne av gruppen tjener som kontaktperson versus Tide.

BESTILLING
Bestillingen er bindende for Tide og kunde når vi mottar underskrevet kontrakt.

AVBESTILLING
Ved eventuell avbestilling gjelder følgende:
60 dager eller tidligere er kunde fri for forpliktelser.
31-60 dager før arrangement må kunde svare for 25% av avtalesum.
15-30 dager før arrangement må kunde svare for 50% av avtalesum.
Mindre enn 14 dager før arrangement må kunde svare for 100% av avtalesum.
Ved mindre enn 5 dager før arrangement må også 50% av verdien på avtalt mat dekkes av kunde.
Avbestillingsårsak kan i spesielle tilfeller frita kunde for deler av nevnte forpliktelser.

MAT & DRIKKE
Alle våre arrangementer skal foregå ihht Alkohollovens bestemmelser. Dette innebærer blant annet at det ikke er tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med.

ANSVAR VED SJØREISER
Tide viser til Sjøloven som bl.a. hjemler vår rett til i spesifiserte tilfeller å fraskrive oss ansvar for tap av reisegods, liv, skade på person, gjenstander eller tap grunnet havari eller driftsavbrudd.

PRIS OG BETALING
Tide fakturerer med forfall pr. 14 dager. Ved manglende betaling ved forfall påløper forsinkelsesrente.

Pr. 22.01.2013